zavrieť obrázok

PROFIL

Spoločnosť založili v roku 2006 bývalí dlhoroční pracovníci Lesoprojektu Zvolen, pobočka Piešťany. Do obchodného registra bola ako spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná 30.6.2006.

Od jej založenia sa počet zamestnancov postupne zvyšoval zo štyroch na súčasných jedenásť zamestnancov. Aktuálne sú to okrem dvoch nedávnych absolventov LF TÚ Zvolen tiež všetko bývalí zamestnanci Lesoprojektu Zvolen, pobočka Piešťany.

Máme bohaté skúsenosti získané pri vyhotovovaní lesných hospodárskych plánov a iných projekčných činnostiach prakticky vo všetkých typoch lesa vyskytujúcich sa na Slovensku. Našou hlavnou pracovnou činnosťou je vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy* tak v štátnych, ako aj v neštátnych lesoch. Okrem toho sa venujeme tiež ďalším rôznym inžinierskym činnostiam podľa potrieb a požiadaviek našich klientov.

Osvedčenia a oprávnenia

Firma

  • osvedčenie o technickej spôsobilosti na vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov* – zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov

Spoločníci a zamestnanci

  • 7 x osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov* – zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov
  • osvedčenie o odbornej spôsobilosti na posudzovanie vplyvov na životné prostredie pre oblasť lesníctvo (EIA) - zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • znalecká činnosť v odbore Lesníctvo – zákon č. 382/2004 Z.z.o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 


* Podľa Čl. III zákona NR SR č. 117/2010 Z.z. sa v zákone č. 326/2005 Z. z. o lesoch s účinnosťou od 1.mája 2010 slová "lesný hospodársky plán" v celom texte nahrádzajú slovami "program starostlivosti o lesy" v príslušnom gramatickom tvare. Tiež osvedčenia o odbornej a technickej spôsobilosti na vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov podľa predpisov účinných do 30. apríla 2010 sa považujú za osvedčenia o odbornej a technickej spôsobilosti na vyhotovovanie programov starostlivosti podľa tohto zákona.

LH Projekt - SK, s.r.o., 8. mája 4387/15, 921 01 Piešťany, Kancelária: Hollého 1983/23 921 01 Piešťany,

+421 33 7301264, +421 905 299 779, +421 905 554 730, lhprojekt@lhprojekt.sk